• PZS (Parafialny Zespół Synodalny) jest dobrem duchowym nie tylko dla całej diecezji, lecz także dla parafii w której jest powołany. Powinien stać się zaczynem budowania parafii jako wspólnoty wspólnot/rodziny rodzin.
 • W każdej parafii musi powstać przynajmniej jeden parafialny zespół synodalny.
 • Zespół ma liczyć min. 15 osób.
 • Przewodniczącym zespołu może być tylko proboszcz/administrator lub delegowany przez niego kapłan, zastępcą i sekretarzem może być osoba świecka.
 • Proboszcz ma obowiązek poinformować parafian o powołanym parafialnym zespole synodalnym i zachęcić wiernych do włączenia się w jego prace.
 • Spotkania PZS powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu. Podpisaną kopię protokołu przewodniczący PZS ma obowiązek dostarczyć do Relatora.
 • Relator zbiera kopie protokołów z każdego spotkania PZS z każdej parafii dekanatu za który odpowiada. Wszystkie te protokoły archiwizuje, aby w określonym później czasie przesłać do Sekretariatu V SDT.
 • Każde spotkanie będzie miało dwie główne części: część formacyjną oraz refleksyjno-dyskusyjną związaną z materiałami nadesłanymi przez Sekretariat Synodu. (Poniżej plan spotkań)
 • Część formacyjna oraz część refleksyjno-dyskusyjna ma być przeprowadzona zgodnie z metodologią V SDT: Jak jest? Jak powinno być? Co zrobić, aby było jak powinno być? (Poniżej struktura metodologii V SDT)
 • Konspekty na comiesięczne spotkania można wykorzystać jako program formacyjny dla innych grup w parafii. Zachęcamy, aby tematy spotkań były poruszane w innych odpowiednich sytuacjach i wydarzeniach duszpasterskich.
 • Relator w łączności w Dziekanem zajmuje się w dekanacie wszystkimi sprawami związanymi z Synodem. Udziela on także informacji, gdy pojawią się jakiekolwiek pytania ze strony któregokolwiek PZS.
 • Serdecznie zapraszamy wiernych z diecezji na uroczyste otwarcie V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Prosimy, aby z każdego PZS przyjechało przynajmniej 15 osób!!! Zaproszenia (karty informacyjne) przekazują Relatorzy. Oczywiście zapraszamy cały PZS i innych wiernych z parafii. Będzie można wejść bez kart informacyjnych.

SKŁAD ZESPOŁU

 • Wikariusze parafialni (wszyscy!) oraz inni kapłani rezydujący w parafii
 • Przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, którzy uczestniczą w cura animarium na terenie parafii
 • Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej
 • Katecheci
 • Członkowie parafialnej rady duszpasterskiej
 • Przedstawiciele zrzeszeń eklezjalnych (stowarzyszeń, ruchów) działających w parafii
 • Reprezentanci innych osób i instytucji działających na terenie parafii

ZADANIA PZS

 • Modlitwa za wspólnotę parafialną i diecezję, aby Synod przyniósł dobre owoce
 • Propagowanie informacji na temat postępujących prac Synodu
 • Refleksja (z punktu widzenia doświadczenia wspólnoty parafialnej) nad zagadnieniami wskazanymi na danym etapie prac przez sekretariat Synodu
 • Formułowanie postulatów dotyczących celów Synodu
 • Własna formacja

Ramowy plan spotkań PZS i wykaz tematów

 • Każde spotkanie PSZ będzie przebiegało według następujących punków:
 • Modlitwa wprowadzająca
 • Część formacyjna. Rozważania cykliczne ( 1 rok – wokół tematyki rodziny, 2 rok – wokół tematyki parafii, 3 rok – wokół zagadnienia ewangelizacji)
 • Część refleksyjno-dyskusyjna. Dyskusja na tematy nadesłane z Sekretariatu V SDT. Formułowanie wniosków i postulatów
 • Zakończenie modlitwą

W pierwszym roku synodu będą w części formacyjnej podejmowane tematy dotyczące rodziny. Dla tej części zostaną przygotowane konspekty. Układ konspektu będzie opierał się na metodologii V SDT. Będzie on obejmował ok. 3 strony tekstu oraz dodatek w postaci zbioru wybranych fragmentów nauczania Kościoła w danej kwestii, albo fragmentów ciekawych książek mogących pobudzić do dyskusji i konstruktywnych rozważań. O opracowanie poszczególnych tematów i przygotowanie materiałów będą proszone wszystkie Komisje V SDT.

Na pierwszy rok pracy zostały wyznaczone następujące zagadnienia:

„Modlitwa w rodzinie chrześcijańskiej”

„Relacje w rodzinie wielopokoleniowej”

„Dialog małżeński i rodzinny”

„Kryzysy wspólnoty rodzinnej”

„Celebracja świąt w rodzinie”

„Katecheza rodzinna”

„Wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinie”

„Ewangelizacja w rodzinie”

„Wpływ mediów na rodzinę”

„Dziedzictwo tarnowskiej rodziny”

„Rodzina a życie konsekrowane i kapłaństwo”

„Rodzina w potrzebie”

Skrócona wersja konspektów będzie publikowana w „Gościu Niedzielnym”- dodatek tarnowski. Punkt: Jak jest? Będzie wyrażony przez świadectwo osoby/małżeństwa/rodziny dotyczące rozpatrywanego zagadnienia. Punkt: Jak powinno być? Opisze kapłan, przewodniczący Komisji przygotowującej dany konspekt. Punkt: Co robić, aby było jak powinno być? Zostanie zaczerpnięty bezpośrednio z przygotowanego konspektu. Pod całym tekstem znajdzie się Logo V SDT oraz linki do strony Synodu na której będzie umieszczona pełna wersja rozpatrywanego konspektu.

Czego Sekretariat V SDT będzie oczekiwał od PZS?

PZS będzie formułował odpowiedzi na pytania zawarte w części refleksyjno-dyskusyjnej dotyczącej zagadnień nadsyłanych przez Sekretariat V SDT. Sporządzone odpowiedzi należy przesłać do Relatora, który będzie zbierał odpowiedzi od wszystkich PZS z dekanatu i przesyłał ( W JEDNYM PLIKU!) bezpośrednio do Sekretariatu V SDT. Do sekretariatu odpowiedzi mają dotrzeć w możliwie najkrótszym czasie.

Każde spotkanie PZS należy zaprotokołować. Protokół podpisuje przewodniczący PZS i kopię odsyła do Relatora. Oryginał przekazuje sekretarzowi PZS do wewnętrznego archiwum. Relator gromadzi wszystkie protokoły do wglądu Sekretariatu V SDT a w odpowiednim czasie prześle wszystkie protokoły do archiwum Sekretariatu VSDT.

Odpowiedzi sformułowane przez PZS w części pierwszej (formacyjnej) zasadniczo nie będą przesyłane do Sekretariatu V SDT. Mają one służyć przede wszystkim formacji wiernych i zostają jako wypracowane duchowe dobro PZS. Jeżeli jakiś PZS chciały jednak podzielić się wnioskami z części formacyjnej może przesłać je bezpośrednio na email Synodu.

Metodologia V SDT

V SDT

Jak jest? (Diagnoza sytuacji)

Jak powinno być? (Ujęcie teologiczne)

Co zrobić, aby było jak powinno być? (Sposoby naprawy sytuacji)

Sekretariat Komisji Przygotowawczej V SDT