ANIELSKIE TWE WEJRZENIE (m: J.Szopiński)

Anielskie Twe wejrzenie,
Maryjo, na mnie zwróć;
Płyń wdzięczne
z serca pienie,
ma duszo, pieśń twą nuć!

Ref.
O Matko, o Matko,
o Matko kocham, Cię,
o Matko, kocham Cię!

Czy w szczęściu,
czy w niedoli,
czy radość czuję wraz,
czy kiedy serce boli,
ja wołam w każdy czas;

Ref.

Niech zawsze serce moje,
nim pęknie życia nić,
wychwala imię Twoje,
dla Ciebie pragnę żyć.

Ref.

 

BĄDŹ POCHWALON NA WIEKI (t: Jan Kochanowski; m: ks.W.Kula)

1. Bądź pochwalon na wieki, nieśmiertelny panie;
Twoja łaska i miłość nigdy nie ustanie.

2. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.

3. Ten sam jesteś tu z nami w boskim sakramencie,
My się tobie kłaniamy, Bogu, w tym momencie.

4. Dziwimy się niezmiernie, żeś Pan takiej mocy,
A tu mieszkasz pokornie z nami we dnie, w nocy.

5. Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
Jednak zawsze niech będziem pod skrzydłami Twymi.

 

BĄDŹ POZDROWIONE SERCE

1. Bądź pozdrowione, Serce mego Pana!
Przed Tobą grzesznik pada na kolana.
Przyjmij ten pokłon lubo grzesznej duszy,
Niech ją Twa dobroć żalem szczerym skruszy.

2. Tyś jest stolicą Boskiej dobroci,
Proszę niech ona moją złość ukróci,
Niechaj Krwi serdecznej ten odniosę skutek,
Za grzechy moje bolejący smutek.

 

BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE (t: Mk 1, 15; 1 J 1-2; m: ks. I. Pawlak)

Ref.: Bliskie jest Królestwo Boże - nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

1. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności.

2. Jeżeli chodzimy w światłości wtedy mamy łączność między sobą.

3. Krew Jezusa, Jego Syna oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

4. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu to samych siebie oszukujemy.

5. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.

6. Jeżeli nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa
Chrystusa.

 

BŁOGOSŁAW PANIE NAS! (t: C. Rozier (tłum. s. P. Świerkosz); m: C. Rozier)

Ref.: Błogosław Panie nas, na pracę i znojny trud,
Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał
I wielbił świat - Alleluja!

1. Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe,
Poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją.

2. Oblicze wyryj Twe na dziełach naszych rąk,
Cierń pychy wyrwij z serc, niech kornie służą Ci.

3. Świat cały szuka Cię, choć nie zna Twoich dróg,
Niech życiem świadczym Mu, żeś Dobry Ojciec, Bóg.

4. Wśród świata stawisz Krzyż i przezeń zbawiasz go,
Konając z sercem Twym, dajemy życie swe.

5. Miłością złącz nas Swą i nią przemieniaj świat,
Niech pozna przyjaźń Twą, żeś Ty dlań lekarz, brat.

 

BOŻE ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI (t: Ps 67 (tłum. s. M. Imelda, fel.); m: F. Rączkowski)

1. Boże zmiłuj się nad nami,
pobłogosław, udziel łaski:
Niechaj znowu oglądamy
Twe oblicze pełne blasku.

Ref. Niechaj sławią Cię narody,
niechaj sławią Cię narody wszystkie.

2. Niech świat cały pozna wreszcie,
Ciebie, Panie, Twoje drogi.
Niechaj przyjmą Twe zbawienie
wszyscy ludzie i narody.

3. Niechaj radość zapanuje
pośród ludów całej ziemi,
że Ty, Panie, sprawiedliwy,
rządzisz i kierujesz nimi.

4. Ziemia plony już wydała,
Bóg nam dał błogosławieństwo,
niech rozbrzmiewa Jego chwała
w każdym czasie, w każdym miejscu.

 

BOŻE, DLATEGO DAŁEŚ NAM ŻYCIE

1. Boże dlatego dałeś nam życie,
Byśmy Cię czcili, kochali;
Próżno zwodziciel cieszy się skrycie,
Że Twe ołtarze obali.

2. Twa dobroczynność, wszechmocny Panie,
Co troski nasze tu słodzi,
I Twe ojcowskie nas staranie
Bytność nam Twoją dowodzi.

3. Patrz, a jeżeli chcesz być szczęśliwy
I z sercem twoim niesprzeczny,
Wyznaj, że mądry i sprawiedliwy,
Wyznaj, że jest Bóg Przedwieczny.

 

BÓG NAD SWYM LUDEM (t: ks. W. Kądziela; m: ks. W. Kądziela)

1. Bóg nad swym ludem zmiłował się     
i Zbawiciela nam zesłał -              
Miłość nam daje, usuwa grzech,         
prowadzi w bramy Królestwa.            

Chryste króluj, Chryste zwyciężaj,     
Swoją miłość odnów w nas.              

2. Miłość Chrystusa przemienia świat,
wyznacza szlaki wciąż nowe -
Kruszy nienawiść, wprowadza ład,
jednoczy z ludźmi i Bogiem:

Chryste króluj...

3. W miłości swojej zachowaj nas
Chryste zwycięzco i Panie -
Niech upragniony nadejdzie czas
Odnowy i Pojednania.

Chryste króluj...

4. Na straży Bogu oddanych serc
Matki Kościoła trwa wiernie -
W Jej dłonie złóżmy nadzieje swe,
a Ona wspierać nas będzie.

Chryste króluj...

 

BYĆ BLIŻEJ CIEBIE CHCĘ

1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój.
Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój.
Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy ziem,
Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim.

2. Być bliżej Ciebie chcę, na każdy dzień,
Za Tobą życiem swym iść jako cień,
Daj tylko, Boże dusz, obecność Twoją czuć,
Myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.

3. Choć jak wędrowiec sam idę przez noc,
W Tobie niech siłę mam i w Tobie moc,
Gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest czy mrok,
Niechaj mnie strzeże Twój, o Panie wzrok.

 

CHCĘ, MARYJO, SŁUŻYĆ TOBIE (m: ks.A.Chlondowski)

1. Chcę, Maryjo, służyć Tobie,
Wszystkie dni żywota mego.
I w radości, i w żałobie,
Tobie wiernym pragnę być.
Niech więc zniknie łza z powieki,
Niechaj z duszy smutek mknie,
Nie zaginę, nie, na wieki,
Bo Maryja strzeże mnie.

2. Cześć Ci Maryjo, hołd i chwała,
Hen w niebiosach niech dziś płynie.
Boś nas wielce ukochała,
Więc Cię z serca pragnę czcić.
Niechaj Zbawca Syn Twój miły,
Wynagrodzi dobroć Twą,
By Cię wszystkie ludy czciły
I nazwały Matką Swą.

 

CHWALCIE PANA WSZYSCY (t: psalm.148; m: F.Lorenc)

1. Chwalcie pana wszyscy, wy z niebieskich gór,
Wojska niezliczone, Wy anielski chór.
/ Słońce, księżyc, gwiazdy, świecą w dzień i noc,
Chwalcie Pana Swego, chwalcie Jego moc. / 2x

2. Wy najwyższe nieba i wy zdroje wód,
Co wisicie w górze, Chwalcie pański cud.
/ Ledwie pan Bóg wyrzekł, jedno słowo swe,
A stanęło wszystko na rozkazy te. / 2x

3. Panny i Młodzieńcy, Starcy pełni lat,
Chwalcie Imię Pańskie! Jego cały świat
/ Ponad niebo, ziemię, wyższa Jego cześć,
On moc ludu Swego raczył w górę wznieść.

 

CHWAŁA WAM APOSTOŁOWIE (m: A.Lasoń)

1. Chwała wam Apostołowie,
W dwunastu tronach w niebie,
Sam was Jezus przygotował
I na krańce posłał świata.

2. Z Was kamieni drogocennych,
On uczynił fundamenty,
Aby na nich wznieść Swe miasto,
Gdzie baranek jest światłością.

3. Cały Kościół Was wysławia,
Zaślubiony Chrystusowi,
Wdzięczny wam za nauczanie,
I za waszej krwi ofiarę.

4. Kiedy świat dobiegnie kresu,
Odkupiciel przyjdzie w chwale,
Otoczony Waszym gronem
Będzie sądził ludzkie czyny.

5. Więc już teraz Was prosimy.
Umocnijcie nas modlitwą
By zasiane przez Was ziarno
Wieczny plon wydało w niebie.

6. Cześć niech będzie Chrystusowi,
Który wybrał Was na posłów
Miłosierdzia Swego Ojca
I napełnij Duchem Świętym.

 

CZEGO CHCESZ OD NAS PANIE (t: J. Kochanowski; m: ks. Z. Piasecki)

1. Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne dary,
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary,
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach i w morzu, na ziemi i w niebie.

2. Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
Bo nad nie przystojniejszej ofiary nie mamy.

3. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował,
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował,
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi,
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi.

4. Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi,
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.

5. Tobie gwoli rozliczne kwiatki wiosna rodzi,
Tobie gwoli w kłosianym wieńcu lato chodzi,
Wino jesień i jabłka rozmaite dawa,
Potem do gotowego gnuśna zima stawa.

 

DNIA KAŻDEGO (m: ks.A.Chlondowski)

1. Dnia każdego Boga mego,
Matkę, duszo, wysławiaj
Jej dni święte, sprawy wzięte,
Z nabożeństwem odprawiaj
Przypatruj się, a dziwuj się,
Jej wysokiej zacności,
Zwij ją Wielką Rodzicielką,
Błogą Panną w czystości.

2. Sław jej czyny, proś, by winy,
Litościwie znieść chciała;
Weźmij Oną na obronę,
By cię z grzechów wyrwała.
Ta Dziewica nam użycza
Z nieba dobra wiecznego,
Z Tą Królową światłość nową,
Wziął świat z daru Bożego.

3. Usta moje, sławcie boje
Tej niewiasty pieśniami,
Przez Jej męstwo my zwycięstwo
Odnosim nad czartami.
Nie ustajcie, wysławiajcie
Wszego świata Królową,
Jej przymioty, łaski, cnoty,
Chwalcie myślą i mową.

4. Zmysły moje, głosy swoje,
Aż pod niebo podajcie.
Pamięć Onej, tak wsławionej
Świętej Panny uznajcie.
Acz prawdziwie nikt nie żywie,
Tak szczęśliwy wymową,
By słodkimi śpiewy swymi,
Godnie uczcił Królową.

 

DUSZO CHRYSTUSOWA (t: św. Ignacy Loyola; m: S. Stuligrosz)

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie,
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie,
Wodo z Boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie:
O, dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich, ukryj mnie.
Nie daj mi z Tobą rozłączyć się.
Od złego wroga obroń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ do Siebie zbliżyć się,
abym z świętymi Twymi chwalił Cię
na wieki wieków. Amen.

 

DZISIAJ POZDRAWIAMY (m: ks.A.Chlondowski)

1. Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo Ciebie,
Jak Cię pozdrawiają Anieli w niebie:
Zdrowaś, zdrowaś Panno Maryjo!

2. Boś Ty jest Matuchną Syna Bożego,
Tyś Królową nieba, świata całego,
Tyś jest godną Maryjo, tego.

3. Tobie się kłaniają chóry anielskie,
Ciebie pozdrawiają duchy niebieskie,
Ciebie prosi i plemię ludzkie.

4. Syn Ojca wiecznego, Jezus Kochany,
Matką Cię nazywa, Panną nad panny,
Wywyższył Cię nad wszystkie stany.

5. A Duch Przenajświętszy tak Ci hołduje,
Swą oblubienicą ciebie mianuje,
Żeś Najświętsza, serce me czuje.

6. I my też, Maryjo, k'Tobie wołamy,
Przed Twoim obrazem wszyscy klękamy,
Wysłuchaj nas, ciebie wzywamy.

 

IDZIE MÓJ PAN (t: F. P. Etiene; łum O. J. Góra OP)

Idzie mój Pan, idzie mój Pan.
On teraz biegnie, by spotkać mnie.
Mija góry, łąki, lasy,
By Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić,
By nasycić życia głód.

 

IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT (t: opr. ks. B. Mokrzycki; m: ks. S. Ziemiański)

Ref.: Idźcie na cały świat
i nauczajcie wszystkie narody!

1. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił
Robotników na żniwo Swoje.

2. Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was wybrałem
I przeznaczyłem was na to, abyście szli
I owoc przynosili.

3. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,
Jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

4. Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.
Weźmijcie Ducha Świętego i bądźcie Moimi świadkami
Aż po krańce ziemi.

5. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę,
Żeby on zapłonął - Duch Święty, którego Ojciec pośle
w Moim imieniu,
On będzie świadczył o Mnie.

 

JAK MIŁE PRZYBYTKI (t: ks. R. Rak; m: ks. R. Rak)

1. Jak miłe przybytki nam dał
wszechmocny i dobry nasz Bóg
że sam w nich zamieszkał,
wszak chciał wieczności zostawić nam próg.
Oto nasz Boży dom!
Pokłonem uczcijmy go wraz.
Witaj nam! Tu nasz Pan 
przyjmuje nas.

2. Tu ołtarz krynicą wszech łask
gdzie nie ma dostępu nasz wróg.
Tu cichy wszechmocny Twój blask,
By życie płynęło bez trwóg.
Oto nasz Boży dom!
Pokłonem uczcijmy go wraz.
Witaj nam! Tu nasz Pan
wysłucha nas.

 

JEZU DROGI

1. Jezu drogi, Tyś miłością, przyjdź,
daj siebie nam!
Duszy mojej Tyś ufnością,
Króluj w niej Ty sam!

Ref.: Jezu, Jezu przyjdź do duszy mej.
Obdarz ją łaskami Twymi
i bądź Królem jej.

2. Choć mnie brudzą grzechu ciernie,
Ty mi Siebie daj,
Duszę moją łaski tchnieniem
przemień w cichy raj.

Ref.: Jezu, Jezu...

3. Dodaj siły w życia znoju,
usuń zwątpień moc.
I zachowaj nas w pokoju,
sercom daj Twą moc.

Ref.: Jezu, Jezu...

 

JEZU, JEZU, DO MNIE PRZYJDŹ (m: ks.W.Kula)

1. Jezu, Jezu, do mnie przyjdź,
Ach, do serca mego wnijdź!
Przyjacielu prostych dusz,
Niech się z Tobą złączę już.

2. Serce się ku Tobie rwie,
Żyć bez Ciebie Panie źle,
Pragnę, wzdycham, Jezu mój;
W Tobie słodycz, życia zdrój.

3. Żadna rozkosz w świecie tym
Nie ma miejsca w sercu mym.
Tylko miłość, Jezu, Twa,
Błogi pokój sercu da.

4. Choć niegodny sługa Twój,
Byś majestat zniżył Swój,
Uzdrów słowem duszę mą;
Niech się zbudzi z grzechu snu.

5. Przyjdź, o Jezu, proszę Cię,
Niech Twym dzieckiem stanę się,
Chroń od złego duszę mą,
Niech na wieki będzie Twą.

 

JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ (t: N. Hearn, J. and A. Mills; m: N. Hearn, J. and A. Mills)

Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel,
Książę pokoju, Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki,
Królów Król i panów Pan.

 

JEZUSOWI CZEŚĆ I CHWAŁA (t: ks.S.Ziemiański; m: ks.I.Pawlak)

Ref.: Jezusowi cześć i chwała za miłości cud.
Niech mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud.

1. On nam wskazał nieomylną drogę,
On za owce swoje życie dał,
On przez krzyż zwyciężył śmierci trwogę,
Nam nadzieję zmartwychwstania dał.

2. On prowadzi nas do nowej ziemi,
Gdzie nie będzie cierpień, ani łez,
Choć krzyżową drogą z Nim idziemy,
Wiedzie tam, gdzie wieczne szczęście jest.

3. Więc dziękujemy Jezu z całej duszy,
Żeś się dla nas w małej Hostii skrył.
Niech ta miłość serca nasze wzruszy,
Byśmy go kochali z wszystkich sił.

 

LUDU KAPŁAŃSKI (t: L. Deiss (adapt. polska: ks. S. Ziemiański); m: L. Deiss)

Ref.: Ludu Kapłański, Ludu Królewski
Zgromadzenie Święte, Ludu Boży,
Śpiewaj twemu Panu:

1. Tobie śpiewamy, o Synu umiłowany Ojca!
Uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna,
Żywe Słowo Boga.

2. Tobie śpiewamy, Jedyny Synu Maryi Panny!
Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie,
Tyś nas przyszedł zbawić.

3. Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich!
Uwielbiamy Cię, o Chryste nasz Królu,
Cichy i pokorny.

4. Tobie śpiewamy, Jedyny Pośredniku ludzkości!
Uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie,
Drogo nas wiodąca.

5. Tobie śpiewamy, Arcykaplanie w Nowym Przymierzu?
Uwielbiamy Cię, o Boże pokoju,
Przez Krew Twego Krzyża.

6. Tobie śpiewamy, Ożywcze Źródło dające laskę!
Uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienie,
Żywa Wodo, Chryste.

7. Tobie śpiewamy, o Winny Szczepie przez Ojca dany!
Uwielbiamy Cię, o Krzewie Ożywczy,
My Twe latorośle.

8. Tobie śpiewamy, prawdziwa Manno, dająca życie!
Uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący,
Któryś zstąpił z nieba.

 

MARYJO, COŚ JEST W NIEBIE (m: F.Nowowiejski)

1. Maryjo, coś jest w niebie,
Spójrz na nas, u Twych stóp!
Należeć my do Ciebie,
Pragniemy aż po grób.
Błogosław Pani, nas!
Dziś ślubujemy wraz,
Że wiernie będziem służyć Ci,
Maryjo w każdy czas.

2. Do dziatek Twych gromady
Racz przyjąć Matko, nas,
Iść chcemy w Twoje ślady
I żyć jak Ty, bez skazy.
Gdy w duszy zawsze bój
Maryjo, przy nas stój,
By nieskalanym zawsze był,
Czystości naszej strój!

 

MATKO KRÓLOWO

1. Matko, Królowo wspierać chciej w niedoli,
Wierny, oddany Tobie lud,
Prowadź i z grzechu wyzwól nas niewoli,
Spraw to, Maryjo, okaż ten cud!
Ze łzawym okiem, z sercem bolejącym,
Do Ciebie Matko, wznosim nasz głos:
Okaż Swą litość dzieciom Twym cierpiącym,
Osłódź, Maryjo, smutny nasz los.

2. Matko Królowo, niechaj Twa przyczyna,
Lud Twój od ziemskich chroni burz:
Ty prośbą Swoją gniew ukoisz Syna,
Piekła potęgę mocą Swą skrusz
Ze łzawym okiem...

3. Matko Królowo, gdzie Twe pójdą dzieci;
Jeżeli Ty odwrócisz się:
A litość Twoja, czy nam nie zaświeci,
A czy łzy nasze nie wzruszą Cię?
Ze łzawym okiem...

4. Ty nie opuścisz nas, o Pani nieba,
Ale nas, wesprzesz w smutku czas:
Twojej pomocy bardzo nam potrzeba,
Pod Twój matczyny garniem się płaszcz!
Ze łzawym okiem...

 

NIE OPUSZCZAJ NAS (t: S. P. J.; m: Rudkowski)

1. Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas,
Jezu nie opuszczaj nas! Tyś powiedział,
Ze na ziemi, nie zostawisz nas samymi,
Twoje serce czuło w niebie,
Jak nam ciężko żyć bez Ciebie.

2. Nie opuszczaj nas... Gdzie pociechę my znajdziemy,
Gdzie łzy żalu ukoimy? Tylko w sercu Twoim Panie,
I pociecha i wytrwanie.

3. Nie opuszczaj nas... W Serca Twego słodkiej ranie,
Wszystko mamy, dobry Panie, tam ucieczka, tam schronienie,
Tam wesele, tam wzmocnienie.

4. Nie opuszczaj nas... Już Ci służyć będziem wiernie,
Kochać będziem Krzyż i ciernie, płakać będziem nad
grzechami,
Serce swe obmyjem łzami.

5. Nie opuszczaj nas... O, pociągnij nas za sobą,
Byśmy krzyż dźwigali z Tobą, przy Twym Sercu zawsze byli,
I dla niego tylko żyli.

 

NIECH CHWAŁA MARYI

Niech chwała Maryi
wciąż w sercu brzmi,
niech sławi Ją człowiek
po wszystkie dni.

Ref.
Bo serce Maryi
niepokalany kwiat,
przemienia, pociesza
i chroni cały świat.

Niech młodzież
i dziatwa wysławia Ją,
kto krzyż ma,
niech cierpi
wraz z Matką swą.

Ref.

Maryję przez życie,
chcę w duszy nieść,
ustami wciąż swymi
głosić Jej cześć.

Ref.

 

NIEPOKALANA

Niepokalana słoneczna Pani,
niewinna, czysta jak lilii kwiat,
Różaniec święty
trzymasz w swej dłoni
i do pokuty przyzywasz nas.

Ref.
Fatimska Matko błagamy Cię,
na dzieci swoje zwróć oczy swe.
Nie daj nam zginąć,
od grzechu chroń,
a gdy błądzimy podaj swą dłoń.

Niepokalana słoneczna Pani,
żądasz by każdy
dźwigał swój krzyż.
Unikał grzechu co Syna rani,
kierując myśli ku Tobie wzwyż.

Ref.

Niepokalana słoneczna Pani,
usłysz pokornej modlitwy głos.
Tobie swe serce niesiemy w dani,
by je nie spotkał zawodu głos.

Ref.

 

O MARYJO, MOJA RADOŚĆ (m: M.Mazurek)

1. O Maryjo, moja radość! O Maryjo serce me?
Salve Regina Zdrowaś Maryja? O Maryja, Maryja!
Duszy mej jedyna ufność, mnie bez Ciebie wszędzie źle!
Salve Dziewico! Bogarodzico! Uproś nam łaskę Syna!

2. O Matuchno, Ciebie proszę proś za nas Syna Twego,
Płaszczem Twej dobrotliwości mnie przyodziej grzesznego.
Salve Regina...

3. O Matuchno, dziatki zasłoń, k'Tobie się uciekamy.
Od wszystkiego złego nas chroń, kornie ciebie wzywamy.
Salve Regina...

 

O MARYJO, PRZYJM W OFIERZE (t: K.Antoniewicz; m: M.Mazurek)

1. O Maryjo, przyjm w ofierze,
Co Ci dzieci znoszą szczerze:
Serca swoje, myśli swoje,
I łez żalu czyste zdroje.
/ Wszystkie smutki i tęsknoty,
Nie z przymusu lecz z ochoty. / 2x

2. Chociaż Panią nazywamy,
Lecz jak matkę Cię kochamy;
Jako Pani cześć oddając,
Jako Matkę Cię wzywając.
/ Panie świata, rządź sługami!
Matko, zlituj się nad nami! / 2x

 

OTO ŚWIĘTE CIAŁO PANA (t: ks. S. Ziemiański; m: ks. S. Ziemiański)

1. Oto święte Ciało Pana pod postacią chleba,
żywa manna ludziom dana na drogę do nieba.

Ref. Witaj, Jezu, Panie nasz, jakże wielką miłość masz!

2. Oto święta Krew Przymierza, łask krynica żywa.
Ona Boski gniew uśmierza i z grzechów obmywa.

 

PAN WIECZERNIK PRZYGOTOWAŁ (t: s. Imelda, fel.; m: T. Kiesewetter)

Ref. Pan Wieczernik przygotował,
Swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył
i zastawił stół.

1. Przyjdźcie z ulic i opłotków,
bowiem mija czas,
przyjdźcie chorzy i ubodzy,
Pan uzdrowi was.

2. Każdy człowiek w Domu Pańskim
swoje miejsce ma,
niech nikogo w nim nie braknie,
Uczta Pańska trwa.

3. Przystępujmy z dziękczynieniem,
pożywajmy Chleb,
pijmy Napój nieśmiertelnych,
aby życie mieć.

4. Zakosztujcie i poznajcie
tej Wieczerzy smak,
z obfitości Boskich darów
bierzcie pełnię łask.

5. Kto się z Panem tu spotyka,
tworzy jedno z Nim,
Bóg z miłością go nazywa
przyjacielem Swym.

6. Nakarmieni Chlebem Żywym,
wznieśmy Panu pieśń,
Bóg żyjący i prawdziwy
strzeże naszych serc.

 

PANIE, UFAM MIŁOSIERDZIU TWEMU ! (t: Psalm 13(12) (tłum. s. Imelda, fel.); m: J. Kosko)

Ref. Panie, ufam miłosierdziu Twemu!

1. Bądź światłością dla mych oczu,
Panie, Boże mój,
by sen śmierci mnie nie zmorzył.
Aby nie rzekł wróg:
Pokonałem go.

2. Ufam miłosierdziu Twemu,
serce cieszy się.
Tyś udzielił mi pomocy.
Tobie śpiewać chcę.
Dobroczyńco mój.

 

PIJ TEN KIELICH Z BOZEJ WOLI

Pij ten kielich z Bożej woli,
do ostatniej kropli sącz.
A to serce, co tak boli
z sercem Bożym złącz.
Niech cichutko łzy twe płyną,
do Jezusa słodkich ran.
Ziemskie bóle szybko miną
i pociesz Pan.
Cierp cichutko, chociaż ciernie,
ciężko ranią duszę twą.
Krzyż ci dany dźwigaj wiernie
choć z boleści łzą.
Jeszcze kielich Bożej woli,
kilka kropel gorzkich ma.
Trzeba cierpieć, pić powoli
wypić aż do dna.

 

POKŁADAM W PANU UFNOŚĆ MĄ (t: Ps 130(129) (tłum. ks. S. Ziemiański); m: J. Gelineau)

Ref. Pokładam w Panu ufność mą,
zawsze ufam Jego Słowu.

 

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie:
racz wysłuchać, Panie prośby mej.
Es                         
Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,
usłysz modły i błagania.

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,
któż przed gniewem Twym ostoi się?
Lecz ufamy, że przebaczysz winy,
byśmy kornie Ci służyli.

3. Całą ufność mą pokładam w Panu,
dusza moja ufa Jego Słowu.
Tęskniej czeka dusza moja Pana,
niż jutrzenki nocne straże.

4. Tęskniej, niż jutrzenki nocne straże,
niechaj Pana czeka Boży lud
Bo u Pana znajdzie zmiłowanie
i obfite odkupienie.

 

POMIĘDZY LUD SWÓJ IDZIE (m: ks.K.Morawiec CM)

Ref.: Pomiędzy lud Swój idzie sam:
Święty zbawca Pan.

1. Zwykły chleb przemienia w ciało swe,
Bo głód naszych dusz, Nim nasycić chce.

2. W Swoją krew przemienia wino Bóg,
By pragnienie serc nią ugasić mógł.

 

POŚLIJ, O PANIE, SWEGO ANIOŁA (m: ks.Z.Piasecki)

1. Poślij, o Panie, Swego Anioła,
Aby mnie chronił wśród drogi,
Niechaj oddala od mego czoła,
Złych myśli rój złowrogi.

2. Po trudnych ścieżkach z Tobą niech kroczę,
Abyś pomagał mnie stale,
Niech z drogi Bożej nigdy nie zboczę,
Zwyciężam zło wytrwale.

 

PÓJDŹMY DO PANA Z WINNYM POKŁONEM (m: ks.J.Gelineau SI)

1. Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem,
A złóżmy serca przed Jego tronem.
Dobroć nam Jego, wszechmocność znana,
Pójdźmy do Pana, pójdźmy do Pana!

2. Pan Święty, mocny i nieśmiertelny,
Jeden w Osobach trzech, nierozdzielny;
Moc, mądrość, miłość w Nim niezrównana,
Pójdźmy do Pana, pójdźmy do Pana!

3. Bóg Stwórcą naszym, Ojcem i Panem,
Wszelkim łaskawie zarządza stanem:
Jego Opatrzność wszędzie widziana
Pójdźmy do Pana, pójdźmy do Pana!

4. Boże, Ty jesteś nasz Ojciec wieczny,
Raczże wysłuchać nasz głos serdeczny,
Wejrzyj na dzieci, któż nas wspomoże?
Tylko Ty, Boże, Tylko Ty, Boże.

 

PRZYJMIJ, O NAJŚWIĘTSZY PANIE (t: tłum. z francuskiego ks. M. Rachwał; m: norweska)

Przyjmij, o Najświętszy Panie,
tę ofiarę chleba, wina,
co sie wkrótce Ciałem stanie
i Krwią świętą Twego Syna.

Przyjmij nasze wyrzeczenia,
które w chlebie tym niesiemy,
przyjmij trudy i cierpienia,
które w winie dać Ci chcemy.

Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi również chwała,
Bogu w Trójcy Jedynemu,
niechaj śpiewa ziemia cała.

 

STWÓRCA CHLEBA, STWÓRCA WINA

1. Stwórca Chleba, Stwórca wina
Władca ziemi i przestworzy.
Człowiekowi co nic nie ma,
Wszystko daje, co Sam stworzył.

2. Spraw, bym mógł Ci ofiarować
Ja, co nie mam nic do dania,
Siebie, wino, chleb i słowo,
W których jest moc zmartwychwstania.

 

ŚWIĘTA PANNO (m: W.Żeleński)

1. Święta Panno, Tyś nad wszystkie czystsza dziewice,
Której darem różańcowe są tajemnice;
/ Wszak z samego znać imienia,
Że dasz łaskę do zbawienia,
Tym co Ci służą. / 2x

2. Do Twej łaski się uciekam tak mi potrzebnej,
Użycz, proszę, z darów Twoich duszy mej biednej,
/ Niechaj w grzechu nie umiera,
Wszakże skarb się tu otwiera
Całemu światu. / 2x

3. Twej opiece się oddaję, Pani łaskawa,
Abym słuchał Syna twego świętego prawa;
/ Dodaj siły, a me życie,
Niech Ci służy należycie
Przez całe wieki. / 2x

 

WIELE JEST SERC

Ref.: Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię,
Wiele jest serc, które czekają wciąż. (2x)

1. Napełnij serce twoje tym kosztownym nasieniem,
A zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi. (2x)

2. Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi,
Których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa. (2x)

 

ZBLIŻA SIĘ DO NAS

Ref.: Gwiazdo śliczna, wspaniała
o nasza Maryjo
Do Ciebie się uciekamy
Tyś nam pomocą jedyną.

1. Zbliża się do nas, idzie polami
Jak słońce złocista, jak biel przeczysta.
W ciemnościach nocy puka do serc naszych
nasza Pani wieczysta.

2. Idzie w sukience jak w perle szacownej
Złocisty diadem na skroni niesie
Wznosi nad nami błogosławione ręce
Wszystkich ludzi o miłość prosi.

3. A kiedy rozpacz wejdzie w nasze serca
Łaskami obdarzy i smutek rozwieje
Kroczy cichutko z nami po drodze
I cała ziemia jej śpiewa.

 

ZŁĄCZ, PANIE, MIŁUJĄCYCH CIĘ (t: ks.H.Chamski; m: L.Bourgeois)

1. Złącz, Panie, miłujących Cię,
Złącz w jedną drogę wiele dróg.
Wszak jedna miłość wiedzie nas,
A Bogiem wszystkich, jeden Bóg.

2. Ze wszech stron świata dąży lud,
By ujrzeć Ojca twarzą w twarz,
Na górny Syjon, w Jego domu.
Wszak mieszkań wiele dla nas ma.

3. Bogu zwycięzcy wieczny hołd!
Niech Panu wieków chwała brzmi!
Bo w naszych sercach Święty Duch,
Wieczyste Sanctus, śpiewa Ci.