NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO  1  

Kyrie elejson.
Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Duchu Święty mądrości,
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw,
przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw,
wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,
wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył, Ciebie prosimy
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

W. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
O. I odnów we mnie moc ducha.

 

Módlmy się:
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości; Ty, który wszystkie narody zgromadziłeś w jedności wiary, spraw, aby Twa najświętsza łaska oświeciła nasze serca i chroniła nas od wszelkiego zła. Amen.

 

MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA  ŚWIĘTEGO  

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokut abym grzech swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.


AKT POŚWIĘCENIA SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU  

Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości,
Tobie poświęcam mój umysł, moje serce,
moją wolę i całego siebie, teraz i na zawsze.
Spraw, aby mój umysł przyjmował
Twoje natchnienia i naukę Kościoła świętego,
którego Ty jesteś nieomylnym Przewodnikiem.
Spraw, aby moje serce kochało Ciebie i bliźniego.
Spraw, aby moja wola była zgodna z Twoją wolą.
Spraw, abym całym moim życiem wiernie naśladował
Jezusa Chrystusa - Pana i Zbawiciela, który z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie uwielbiony. Amen.

 

AKT PODDANIA SIĘ DUCHOWI  ŚWĘTEMU   

Duchu Święty, poddajemy Twojemu działaniu nasze serca i umysły. Chcemy być podatnym gruntem dla Twoich natchnień, aby z Twoją pomocą przynosić plon obfity. Chcemy, aby nasze serca były pełne miłości do Boga Kościoła i bliźnich, a życie nasze było naśladowaniem Chrystusa, pełną realizacją Ewangelii. Wspieraj nas swoją mocą, byśmy dochowali wierności Bogu do końca naszych dni. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA DUCHOWI ŚWIĘTEMU CAŁEGO RODZAJU LUDZKIEGO   

Duchu Święty, bądź miłościw Twemu Kościołowi Katolickiemu. Przez Twoją Moc Niebieską, strzeż dzieła miłosierdzia Twojego, aby Kościół Twój po całym świecie rozszerzony, niezachwianą wiarą trwał statecznie w wyznawaniu Imienia Twego. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO 2   

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami.
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych.
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich.
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego.
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi.
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,
Duchu Święty, źródło radości,
Duchu Święty, strażniku sumień naszych,
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją,
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu,
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa,
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności,
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej,
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości,
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, Od braku serca wobec bliźnich naszych,
Od zatwardziałości w grzechach,
Od zaniedbania pokuty,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu
Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.


Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.